Przedszkole Niepubliczne
PARKOWE WZGÓRZE
ul. 3-Brygady Szczerbca 5 / Gdańsk

Zamierzenia Wychowawcze - Jeżyki

ZADANIA WYCHOWOWCZO-DYDAKTYCZNE DLA GRUPY „JEŻYKI” NA LISTOPAD 2018

 

TEMATY TYGODNIOWE:

I LISTOPADOWE WSPOMNIENIA, 100-LECIE NIEPODLEGŁOŚCI

II LISTOPADOWA POGODA

III ZWIERZĘTA DOMOWE

IV ZIMNO, CORAZ ZIMNIEJ

 

- wypowiada się na temat zdjęć rodzinnych, nazywa członków rodziny;

- posługuje się określeniami czasu: dawniej, dziś i w przyszłości;

-łączy w pary przedmioty stare i nowe, dostrzega podobieństwa i różnice;

-pogłębia poczucie przynależności do rodziny;

-poznaje litery: M, m, D, d, Y, y;

-poznaje pojęcie drzewo genealogiczne;

- dostrzega związki przyczynowo-skutkowe związane z ruchami Ziemi (pory roku, pory doby);

-utrwala informację o zmianach zachodzących w przyrodzie, poszerza wiedzę na temat zjawisk atmosferycznych takich, jak powstawanie chmur;

-zna nasze symbole narodowe, potrafi zaprezentować wiersze i piosenki na uroczystej akademii;

-doskonali umiejętność przeprowadzania prostych eksperymentów i obserwacji;

-doskonali motorykę małą, umiejętności grafomotoryczne;

-poszerza słownik bierny i czynny o wyrazy związane z omawianymi tematami;

-rozpoznaje poznane do tej pory litery;

-rozwija umiejętność klasyfikacji;

-poznaje liczby 4 i 5;

-posługuje się pojęciami : ssaki, gady, płazy, ptaki, ryby;

-zna nazwy zwierząt domowych, wie, że należy im pomagać i ponosić za nie odpowiedzialność;

-wie, że informacji można poszukiwać  w różnych źródłach (książki, czasopisma, internet);

-doskonali umiejętność uczestnictwa w scenkach dramowych;

-potrafi  rozróżniać fikcję od rzeczywistości;

-wypowiada się na temat ulubionych przedmiotów; uważnie słucha innych;

-utrwala nazwy zwierząt i zna ich sposoby na przetrwanie zimy- migracja, hibernacja, gromadzenie zapasów;

-doskonali umiejętności społeczne podczas pracy w grupach;

 

 

 

 

 

ROK SZKOLNY 2018/2019

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE NA MIESIĄC PAŹDZIERNIK 

TEMATY TYGODNIOWE:

1. DARY JESIENI

2. DBAMY O ZDROWIE

3. JESIENIĄ W PARKU I W LESIE

4. ZABAWY NA JESIENNE WIECZORY

- doskonalenie umiejętności rozpoznawania i nazywania warzyw; 

- odczytywanie globalnie nazw warzyw; 

- kształtowanie umiejętności przygotowywania zdrowych posiłków z warzyw;

- rozróżnianie, nazywanie i klasyfikowanie owoców rosnących w Polsce; 

- doskonalenie umiejętności rozpoznawania i nazywania drzew i krzewów owocowych; 

- czytanie globalne nazw owoców;

- doskonalenie umiejętności rozpoznawania i nazywania grzybów jadalnych i trujących; 

– kształtowanie bezpiecznych postaw i zachowań;

– doskonalenie umiejętności układania rytmów; 

– porównywanie liczebności zbiorów; 

– kształtowanie umiejętności wyróżniania głoski a w nagłosie, wygłosie i śródgłosie;

– poznanie sposobów przechowywania i przetwarzania owoców i warzyw; 

– rozwijanie wrażliwości estetycznej;

– zapoznanie dzieci z Piramidą Zdrowego Żywienia i Aktywności Fizycznej; 

– doskonalenie umiejętności klasyfikacji; 

– tworzenia nazw nadrzędnych i podrzędnych;

– doskonalenie koordynacji ruchowej; 

– doskonalenie umiejętności formułowania krótkiej instrukcji słownej;

– doskonalenie umiejętności rozpoznawania i nazywania części garderoby; 

– wprowadzenie różnych aspektów liczby 2;

– zapoznanie z różnymi specjalizacjami lekarskimi; 

– wprowadzenie litery I, i (5LATKI)

– rozwijanie sprawności grafomotorycznej; 

– poszerzenie wiedzy na temat zwierząt leśnych; 

– doskonalenie umiejętności matematycznych, takich jak logiczne myślenie i spostrzeganie;

– dostrzeganie i nazywanie zmian zachodzących jesienią w przyrodzie;  

– poznanie drzew, owoców i liści najpopularniejszych polskich drzew; 

– doskonalenie umiejętności porównywania oraz klasyfikacji;

– rozbudzanie ciekawości dzieci dzięki prostym doświadczeniom; 

– doskonalenie słuchu na zajęciach muzycznych; 

– rozwijanie ekspresji twórczej w pracach plastycznych;

– zapoznanie dzieci z podziałem drzew na liściaste i iglaste oraz przedstawicielami różnych gatunków drzew; 

–  poszerzanie wiadomości dzieci na temat cyklu rozwoju roślin; 

–  doskonalenie sprawności ruchowej;

–  rozbudzanie ekspresji ruchowej i muzycznej; 

–  dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie i zwracanie uwagi na ich piękno;

– poszerzanie słownika o nazwy zawodów artystycznych; 

– doskonalenie inteligencji językowej poprzez rozwiazywanie zagadek słownych;

– zapoznanie z różnymi technikami malarskimi oraz rodzajami malarstwa; 

– rozbudzanie ekspresji artystycznej; doskonalenie sprawności fizycznej;

– doskonalenie umiejętności matematycznych – rytmy;

– rozwijanie umiejętności matematycznych: dekodowania, porównywania kształtów i symboli; 

– kształtowanie prawidłowej postawy sylwetki; 

– poszerzanie wiedzy na temat kina animowanego;

– doskonalenie umiejętności budowania i zadawania pytań; 

– wprowadzenie litery E, e(5LATKI)

 

ZADANIA WYCHOWOWCZO-DYDAKTYCZNE DLA GRUPY „JEŻYKI” NA WRZESIEŃ

 

TEMATY TYGODNIOWE:

I W przedszkolu

II Wspomnienia z wakacji

III Jesteśmy bezpieczni

IV Dbam o siebie i środowisko

 

 

- współdziała w grupie, wzmacnia poczucie przynależności do grupy rówieśniczej, wdraża się do formułowania i przestrzegania zasad grupowych,

- doskonali umiejętności dostrzegania różnic i podobieństw,

- wypowiada się na dany temat, wzbogaca słownik,

- doskonali umiejętności argumentowania, logicznego myślenia,

- posługuje się swoim imieniem i nazwiskiem oraz rozpoznaje je w grupie innych imion z grupy, zna swój adres zamieszkania,

- opowiada o własnych zainteresowaniach, upodobaniach,

- doskonali analizę i syntezę słuchową i wzrokową,

- utrwala wiedzę na temat lata i związanych z nimi konsekwencjami w przyrodzie,

- rozwija umiejętności matematyczne przez klasyfikowanie przedmiotów według wielkości, koloru lub przeznaczenia, poznaje liczbę 1, nazywa kierunki na kartce papieru,

- poszerza wiedzę na temat miejsc spędzania wakacji (miasto, wieś, góry, morze, jeziora), stosuje sformułowania: daleko / blisko / dalej / bliżej z wykorzystaniem mapy,

- wypowiada się na temat zalet i korzyści płynących z wykorzystania różnych środków transportu,

-odczytuje symbole i znaki, zna zasady przechodzenia przez ulicę,

- doskonali sprawność manualną,

- tworzy i odczytuje regulaminy, zna i stosuje zasady bezpiecznego zachowania się na placu zabaw,

-dba o swoje bezpieczeństwo w kontakcie z urządzeniami (nie tylko elektrycznymi),

- zna zasady kontaktu z nieznajomymi – potrafi mówić: nie!,

- dba o bezpieczeństwo własne oraz innych, zna procedury bezpieczeństwa w przedszkolu,

- nazywa i oznaczania części ciała człowieka na schemacie oraz opisuje ich funkcje,

- poszerzanie wiedzy dzieci na temat lekarzy różnych specjalności i funkcji przez nich pełnionych,

- wprowadzenie litery O, o na podstawie wyrazu „oko”(5-latki),

- poszerza wiedzę na temat zmysłów człowieka i ich funkcji, doświadcza polisensorycznie,

- doskonali sprawność ruchową, potrafi dbać o codzienną higienę osobistą,

- ma świadomość na temat zagrożeń wynikających z zanieczyszczenia środowiska.