Przedszkole Niepubliczne
PARKOWE WZGÓRZE
ul. 3-Brygady Szczerbca 5 / Gdańsk

Zamierzenia Wychowawcze - Jeżyki

ROK SZKOLNY 2018/2019

ZADANIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE NA M-C STYCZEŃ 2019

TEMATY TYGODNIOWE:

I WITAMY NOWY ROK

II CO MOŻNA ROBIĆ ZIMĄ?

III ŚWIĘTO BABCI I DZIADKA

IV ZIMOWE SPORTY I ZABAWY

Cele operacyjne (dziecko):

 

·       wypowiada się na forum grupy na temat dowolny i określony

·       rozwija ekspresję twórczą przy użyciu materiałów wtórnych, doskonali sprawność manualną, kształtuje zdolności plastyczne

·       zna cykliczność pór roku i symbole z nimi związane

·       poszerza słownik czynny i bierny o nazwy miesięcy i dni tygodnia

·       poznaje niektóre  przysłowia i ich znaczenie

·       kształtuje poczucie rytmu, wyobraźnię muzyczną i ekspresję ruchową oraz doskonali umiejętności muzyczne

·       poznaje sposoby odmierzania czasu

·       poznaje litery U, u, S,s

·       rozwija percepcję wzrokową i słuchową oraz słuch fonematyczny

·       poszerza wiedzę na temat obszarów polarnych

·       doskonali kompetencje matematyczne – lateralizacja, kodowanie

·       rozwija zachowania sprzyjające zdrowiu – hartowanie

·       rozwija motorykę dużą

·       poznaje cyfry 7, 8 i 9

·       doskonalenie umiejętności budowania dłuższych wypowiedzi na określony temat

·       doskonali umiejętność uważnego słuchania innych

·       doskonali umiejętności grafomotoryczne

·       rozwija umiejętności matematyczne – przeliczanie, dzielenie po równo, dzielenie po wyznaczonej liczbie

·       doskonali umiejętność składania życzeń

·       kształtuje wrażliwość na potrzeby osób starszych, okazuje im szacunek

·       kształtuje umiejętność przewidywania skutków zachowań

·       doskonali umiejętność rozpoznawania i formułowania zagadek ruchowych

·       rozwija logiczne myślenie podczas prostych doświadczeń

·       doskonali umiejętność porównywania obiektów, wskazywania podobieństw i różnic

·        rozpoznaje i podaje nazwy zimowych dyscyplin sportowych

 

ZADANIA WYCHOWOWCZO-DYDAKTYCZNE DLA GRUPY „JEŻYKI” NA GRUDZIEŃ 2018

 

TEMATY TYGODNIOWE:

I Czekamy na Mikołaja

II Kim będę kiedy dorosnę?

III Święta za pasem

IV Święta, święta...

 

-       doskonali umiejętności wypowiadania się na temat swoich marzeń i planów, sposobów obchodzenia przez dzieci Bożego Narodzenia, wysłuchanego tekstu;

-       doskonali umiejętność uważnego słuchania;

-       poszerza wiedzę na temat historii Świętego Mikołaja;

-       rozwija umiejętność czytania globalnego, poznaje  litery K, k; R, r; L, l;

-       doskonali umiejętności matematyczne: przeliczanie, porównywanie, klasyfikowanie; poznaje pojęcie matematyczne- długość, poznaje cyfry 6 i 7;

-       doskonali umiejętności posługiwania się różnymi technikami plastycznymi;

-       poszerza wiedzę na temat zawodów wykonywanych przez ludzi i atrybutów z nimi związanych, poszerza słownik czynny i bierny o nazwy zawodów;

-       doskonali umiejętność dostrzegania związków przyczynowo-skutkowych;

-       doskonali percepcję wzrokową, dostrzega różnice i podobieństwa;

-       doskonali umiejętności grafomotoryczne, rozwija sprawność manualną;

-       poszerza wiedzę  na temat tradycji obchodzenia Bożego Narodzenia w Polsce oraz na świecie,

-       rozwija umiejętności muzyczne;

-       doskonali umiejętność logicznego myślenia;

-       rozwija swoją sprawność fizyczną: doskonali równowagę, lateralizację;

-       poznaje sposoby spędzania wolnego czasu z bliskimi;

-       wie, jak właściwie zachować się w trakcie wizyty w gościach;

 

 

 

 

 

ROK SZKOLNY 2018/2019

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE NA MIESIĄC PAŹDZIERNIK 

TEMATY TYGODNIOWE:

1. DARY JESIENI

2. DBAMY O ZDROWIE

3. JESIENIĄ W PARKU I W LESIE

4. ZABAWY NA JESIENNE WIECZORY

- doskonalenie umiejętności rozpoznawania i nazywania warzyw; 

- odczytywanie globalnie nazw warzyw; 

- kształtowanie umiejętności przygotowywania zdrowych posiłków z warzyw;

- rozróżnianie, nazywanie i klasyfikowanie owoców rosnących w Polsce; 

- doskonalenie umiejętności rozpoznawania i nazywania drzew i krzewów owocowych; 

- czytanie globalne nazw owoców;

- doskonalenie umiejętności rozpoznawania i nazywania grzybów jadalnych i trujących; 

– kształtowanie bezpiecznych postaw i zachowań;

– doskonalenie umiejętności układania rytmów; 

– porównywanie liczebności zbiorów; 

– kształtowanie umiejętności wyróżniania głoski a w nagłosie, wygłosie i śródgłosie;

– poznanie sposobów przechowywania i przetwarzania owoców i warzyw; 

– rozwijanie wrażliwości estetycznej;

– zapoznanie dzieci z Piramidą Zdrowego Żywienia i Aktywności Fizycznej; 

– doskonalenie umiejętności klasyfikacji; 

– tworzenia nazw nadrzędnych i podrzędnych;

– doskonalenie koordynacji ruchowej; 

– doskonalenie umiejętności formułowania krótkiej instrukcji słownej;

– doskonalenie umiejętności rozpoznawania i nazywania części garderoby; 

– wprowadzenie różnych aspektów liczby 2;

– zapoznanie z różnymi specjalizacjami lekarskimi; 

– wprowadzenie litery I, i (5LATKI)

– rozwijanie sprawności grafomotorycznej; 

– poszerzenie wiedzy na temat zwierząt leśnych; 

– doskonalenie umiejętności matematycznych, takich jak logiczne myślenie i spostrzeganie;

– dostrzeganie i nazywanie zmian zachodzących jesienią w przyrodzie;  

– poznanie drzew, owoców i liści najpopularniejszych polskich drzew; 

– doskonalenie umiejętności porównywania oraz klasyfikacji;

– rozbudzanie ciekawości dzieci dzięki prostym doświadczeniom; 

– doskonalenie słuchu na zajęciach muzycznych; 

– rozwijanie ekspresji twórczej w pracach plastycznych;

– zapoznanie dzieci z podziałem drzew na liściaste i iglaste oraz przedstawicielami różnych gatunków drzew; 

–  poszerzanie wiadomości dzieci na temat cyklu rozwoju roślin; 

–  doskonalenie sprawności ruchowej;

–  rozbudzanie ekspresji ruchowej i muzycznej; 

–  dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie i zwracanie uwagi na ich piękno;

– poszerzanie słownika o nazwy zawodów artystycznych; 

– doskonalenie inteligencji językowej poprzez rozwiazywanie zagadek słownych;

– zapoznanie z różnymi technikami malarskimi oraz rodzajami malarstwa; 

– rozbudzanie ekspresji artystycznej; doskonalenie sprawności fizycznej;

– doskonalenie umiejętności matematycznych – rytmy;

– rozwijanie umiejętności matematycznych: dekodowania, porównywania kształtów i symboli; 

– kształtowanie prawidłowej postawy sylwetki; 

– poszerzanie wiedzy na temat kina animowanego;

– doskonalenie umiejętności budowania i zadawania pytań; 

– wprowadzenie litery E, e(5LATKI)

 

ZADANIA WYCHOWOWCZO-DYDAKTYCZNE DLA GRUPY „JEŻYKI” NA WRZESIEŃ

 

TEMATY TYGODNIOWE:

I W przedszkolu

II Wspomnienia z wakacji

III Jesteśmy bezpieczni

IV Dbam o siebie i środowisko

 

 

- współdziała w grupie, wzmacnia poczucie przynależności do grupy rówieśniczej, wdraża się do formułowania i przestrzegania zasad grupowych,

- doskonali umiejętności dostrzegania różnic i podobieństw,

- wypowiada się na dany temat, wzbogaca słownik,

- doskonali umiejętności argumentowania, logicznego myślenia,

- posługuje się swoim imieniem i nazwiskiem oraz rozpoznaje je w grupie innych imion z grupy, zna swój adres zamieszkania,

- opowiada o własnych zainteresowaniach, upodobaniach,

- doskonali analizę i syntezę słuchową i wzrokową,

- utrwala wiedzę na temat lata i związanych z nimi konsekwencjami w przyrodzie,

- rozwija umiejętności matematyczne przez klasyfikowanie przedmiotów według wielkości, koloru lub przeznaczenia, poznaje liczbę 1, nazywa kierunki na kartce papieru,

- poszerza wiedzę na temat miejsc spędzania wakacji (miasto, wieś, góry, morze, jeziora), stosuje sformułowania: daleko / blisko / dalej / bliżej z wykorzystaniem mapy,

- wypowiada się na temat zalet i korzyści płynących z wykorzystania różnych środków transportu,

-odczytuje symbole i znaki, zna zasady przechodzenia przez ulicę,

- doskonali sprawność manualną,

- tworzy i odczytuje regulaminy, zna i stosuje zasady bezpiecznego zachowania się na placu zabaw,

-dba o swoje bezpieczeństwo w kontakcie z urządzeniami (nie tylko elektrycznymi),

- zna zasady kontaktu z nieznajomymi – potrafi mówić: nie!,

- dba o bezpieczeństwo własne oraz innych, zna procedury bezpieczeństwa w przedszkolu,

- nazywa i oznaczania części ciała człowieka na schemacie oraz opisuje ich funkcje,

- poszerzanie wiedzy dzieci na temat lekarzy różnych specjalności i funkcji przez nich pełnionych,

- wprowadzenie litery O, o na podstawie wyrazu „oko”(5-latki),

- poszerza wiedzę na temat zmysłów człowieka i ich funkcji, doświadcza polisensorycznie,

- doskonali sprawność ruchową, potrafi dbać o codzienną higienę osobistą,

- ma świadomość na temat zagrożeń wynikających z zanieczyszczenia środowiska.