Przedszkole Niepubliczne
PARKOWE WZGÓRZE
ul. 3-Brygady Szczerbca 5 / Gdańsk

Zamierzenia Wychowawcze - Jeżyki

ROK SZKOLNY 2018/2019

ZADANIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE NA M-C CZERWIEC 2019

TEMATY TYGODNIOWE:

I MY DZIECI

II ZWIERZĘTA MAŁE I DUŻE

III WITAJ LATO

IV WKRÓTCE WAKACJE

-       uwrażliwienie na innych;

-       doskonalenie umiejętności szukania różnic i podobieństw;

-       doskonalenie umiejętności wypowiadania się na własny temat;

-       poszerzanie wiedzy na temat dzieci z różnych stron świata;

-       doskonalenie umiejętności poruszania się po mapie;

-       zaznajomienie dzieci ich prawami I kształtowanie poczucia własnej wartości;

-       zaznajomienie dzieci ze sposobami obchodzenia Dnia Dziecka w innych krajach;

-       poszerzanie wiedzy dzieci na temat zwierząt żyjących na świecie oraz miejsc ich występowania;

-       doskonalenie czytania globalnego;

-       poszerzanie wiedzy dzieci na temat zwierząt żyjących w zoo;

-       poszerzanie wiedzy dzieci na temat polskich parków narodowych i ich mieszkańców;

-       doskonalenie umiejętności czytania symboli, piktogramów;

-       poszerzanie wiedzy na temat łańcucha pokarmowego i jego ogniw;

-       rozszerzenie wiedzy o wilkach,  na temat zwierząt aktywnych w dzień i w nocy;

-       utrwalenie kolejności miesięcy oraz pór roku;

-       doskonalenie umiejętności uważnego słuchania;

-       poszerzanie informacji na temat burzy i bezpiecznych zachowań w jej trakcie;

-       poszerzanie wiedzy na temat zjawisk atmosferycznych (tęcza);

-       poszerzanie słownika o nazwy letnich kwiatów i doskonalenie umiejętności rozróżniania ich na zdjęciach,  o nazwy owadów występujących na łące;

-       doskonalenie ekspresji twórczej,  sprawności manualnej;

-       doskonalenie uważnego słuchania i kreatywnego myślenia;

-       poszerzanie informacji na temat bezpiecznego sposobu spędzania wakacji; 

ZADANIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC MAJ 2019

Tematyka tygodniowa:

1.Tajemnice książek.

2.W krainie muzyki.

3.Święto mamy i taty.

4.Wrażenia i uczucia.

 

 

 • doskonalenie percepcji wzrokowej;
 • wprowadzenie litery J, j, H, h, f,F; doskonalenie słuchu fonematycznego;
 • doskonalenie uważnego słuchania;
 • budzenie zaciekawienia światem podczas przeprowadzania prostych doświadczeń;
 • poszerzenie wiedzy muzycznej (instrumenty), zapoznanie ze współczesnymi gatunkami muzycznymi;
 • doskonalenie umiejętności matematycznych (porównywanie, klasyfikowanie, tworzenie i kontynuowanie rytmów), rozwijanie ekspresji muzycznej i ruchowej;
 • rozwijanie wyobraźni podczas prac plastycznych;
 • doskonalenie motoryki małej podczas pisania szlaczków i wykonywania prac plastycznych;
 • rozwijanie analizy i syntezy słuchowej
 • doskonalenie umiejętności kodowania i postępowania zgodnie z instrukcją;
 • utrwalenie aspektu porządkowego liczb, doskonalenie umiejętności przeliczania;
 • doskonalenie umiejętności pracy w grupie;
 • rozwijanie inteligencji językowej – umiejętność wypowiadania się na określony temat;
 • wyrażanie swoich przeżyć w formie ekspresji plastycznej;
 • poszerzanie wiadomości na temat zawodów wykonywanych przez kobiety i określanych jako męskie;
 • uwrażliwienie na emocje i odczucia innych, uwrażliwienie na los innych;
 • doskonalenie umiejętności: słuchania, wypowiadania się na temat własnej rodziny, argumentacji, zaznajomienie z terminem „adopcja”;
 • doskonalenie umiejętności mówienia o emocjach, nazywanie emocji swoich i innych, wskazywanie sposobów radzenia sobie z negatywnymi emocjami;
 • rozbudzanie zainteresowań czytelniczych, kształtowanie poszanowania dla książek;
 • zapoznanie z różnymi rodzajami książek, kształtowanie motywacji do samodzielnego czytania;
 • przypomnienie zasad bezpiecznego poruszania się podczas wycieczki;

 

TEMATY TYGODNIOWE:

 

o   wiosna na wiosennych polach,

o   wkrótce Wielkanoc;

o   dbamy o porządek na świecie;

o   Polska- nasza ojczyzna;

-       rozpoznawanie oznak wiosny, doskonalenie umiejętności uważnej obserwacji;

-       zapoznanie z tradycją wykonywania palm wielkanocnych;

-       doskonalenie umiejętności opowiadania i dzielenia się własnymi doświadczeniami, doskonalenie umiejętności opisu, rozszerzanie słownika dziecka;

-       identyfikowanie i podawanie nazw emocji;

-       doskonalenie czytania globalnego, rozwijanie  słuchu fonemowego;

-       poznanie polskich i zagranicznych zwyczajów wielkanocnych;, utrwalenie nazw i symboliki elementów święconki, poznanie tradycji ozdabiania jaj;

-       doskonalenie precyzji ruchów i sprawności ruchowej;

-       poznanie różnic między sianem a słomą;

-       doskonalenie umiejętności szeregowania;

-       doskonalenie umiejętności rozpoznawania i podawania nazw roślin rosnących na polu;

-       doskonalenie chwytu pęsetkowego i motoryki małej;

-       doskonalenie umiejętności dostrzegania związków przyczynowo-skutkowych;

-       poznanie nazw i działania maszyn rolniczych;

-       ekspresja twórcza;

-       poszerzanie wiedzy na temat produktów ekologicznych;

-       doskonalenie umiejętności klasyfikacji;

-       pobudzanie odpowiedzialności za środowisko, doskonalenie umiejętności segregacji śmieci, wprowadzenie pojęcia recyklingu;

-       wprowadzenie litery Z, z, F, f;

-       kształtowanie właściwych nawyków dotyczących ochrony środowiska naturalnego;

-       rozwijanie wiedzy na temat zanieczyszczenia powietrza, poczucia odpowiedzialności oraz troski o czystość otoczenia;

-       doskonalenie umiejętności obserwacji i wyciągania wniosków z prostych doświadczeń;

-       wdrażanie do oszczędzania wody i ochrony środowiska;

-       doskonalenie rozumienia pojęć matematycznych dotyczących objętości;

-       doskonalenie myślenia przyczynowo-skutkowego;

-       rozwijanie umiejętności plastycznych, doskonalenie chwytu pęsetkowego i motoryki małej;

-       rozpoznawanie grafemów poznanych dotąd liter;

-       przypomnienie zasad bezpiecznego poruszania się podczas wycieczki;

-       rozwijanie poczucia więzi dzieci z naszą ojczyzną, odszukiwanie wybranych miast na mapie Polski, kształtowanie umiejętności uważnego słuchania i wypowiadania się na temat legend z nimi związanych;

-       kształtowanie postawy patriotycznej oraz poczucia szacunku dla symboli narodowych;

-       wybieranie produktów charakterystycznych dla Polski; poznanie nazwisk słynnych Polaków;

 

Zadania do codziennej realizacji:

•            zabawy dowolne w kącikach zainteresowań – zachęcanie dzieci do wspólnej, kulturalnej zabawy

•            zabawy z „Powitankami” – wytwarzanie miłej i życzliwej atmosfery w grupie

•            ćwiczenia ruchowe w ranku

•            zabiegi higieniczne po zabawie i przed posiłkami – wdrażanie do dbałości o higienę, zdrowie, nabywanie sprawności w czynnościach samoobsługowych

•            słuchanie tekstów czytanych przez N.

•            zabawy w ogrodzie przedszkolnym – bezpieczne korzystanie ze sprzętu, zachęcanie do wspólnych zabaw tematycznych i ruchowych.

 

ZADANIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE NA M-C MARZEC 2019

TEMATY TYGODNIOWE:

I W MARCU JAK W GARNCU

II PORZĄDKI W OGRODZIE

III WITAJ WIOSNO

IV ZWIERZĘTA NA WIEJSKIM PODWÓRKU

-       rozwijanie mowy i myślenia;

-       doskonalenie motoryki małej podczas prac plastycznych, sprawności manualnej, ekspresji twórczej, eksperymentowanie z farbami;

-       wprowadzenie litery W, w, G, g;

-       doskonalenie umiejętności formułowania i weryfikowania hipotez, wyciągania wniosków, porównywania; 

-       rozwijanie sprawności ruchowej;

-       rozwijanie spostrzegawczości i logicznego myślenia;

-       kształtowanie słuchu oraz pamięci muzycznej i ruchowej;

-       rozwijanie wyobraźni poprzez słuchanie tekstów literackich;

-       poszerzanie zainteresowań czytelniczych;

-       rozbudzanie poczucia przynależności do regionu pochodzenia;

-       rozwijanie umiejętności korzystania z mapy, określanie położenia

-       rozpoznawanie oznak wiosny;

-       doskonalenie umiejętności uważnej obserwacji;

-       wypowiadanie się na dany temat;

-       utrwalenie informacji o narzędziach ogrodniczych, poszerzanie słownika o nazwy narzędzi

-        zapoznanie z warzywami cebulowymi, poznanie właściwości leczniczych warzyw cebulowych;

-       poznanie warunków prawidłowej hodowli roślin;

-       poszerzanie słownika;

-       doskonalenie słuchu fonemowego;

-       poznanie wartości odżywczych warzyw oraz sposobów ich przygotowania;

-        zapoznanie z cyklem życia motyla oraz poznanie budowy ciała i środowiska życia ślimaka;

-       zapoznanie z tradycją topienia marzanny;

-       uwrażliwianie na zmiany w przyrodzie.

 

ZADANIA WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNE NA LUTY 2019

TEMATY TYGODNIOWE:

I W KARNAWALE SAME BALE

II BAJKI, BAŚNIE, LEGENDY

III W DAWNYCH CZASACH

IV WYNALAZKI

-      doskonalenie umiejętności uważnego słuchania i wyciągania wniosków;

-      ćwiczenie percepcji słuchowej na podstawie rymów, usprawnianie analizy słuchowej;

-      rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego na podstawie baśni, historyjek obrazkowych;

-      odróżnianie elementów prawdopodobnych od nieprawdopodobnych (fikcyjnych od realnych);

-      rozbudzanie ekspresji i twórczego myślenia; wprowadzenie liter B, b, n, N, P, p;

-      doskonalenie spostrzegania i porównywania;

-      przypomnienie polskich legend i ich bohaterów, doskonalenie umiejętności oceny zachowania bohaterów;

-      rozwijanie kreatywnego myślenia podczas twórczych zabaw;

-      poszerzanie słownika dzieci o homonimy;

-      poszerzanie wiedzy dzieci na temat karnawału, rozwijanie umiejętności tanecznych;

-      doskonalenie motoryki małej, koordynacji ruchowo-wzrokowej;

-      wprowadzenie liczb 0, 10;

-      integracja grupy podczas imprezy karnawałowej;

-      doskonalenie motoryki małej, sprawności manualnej w pracach plastycznych;

-      rozwijanie umiejętności muzycznych;

-      doskonalenie umiejętności poszukiwania informacji w różnych źródłach;

-      rozbudzanie zainteresowania zajęciami badawczymi;

-      doskonalenie umiejętności matematycznych: szeregowanie, przeliczanie, porównywanie liczebności, utrwalenie nazw figur geometrycznych;

-      poszerzanie wiedzy na temat prehistorii;

-      doskonalenie umiejętności wypowiadania się na określony temat;

-      rozwijanie sprawności ruchowej;

-      rozwijanie umiejętności rozpoznawania przedmiotów za pomocą różnych zmysłów;

-      doskonalenie koncentracji uwagi podczas słuchania czytanego tekstu;

-      rozwijanie świadomości funkcji komputera i internetu oraz zagrożeń związanych z korzystaniem z nich;

-      doskonalenie umiejętności współpracy w grupie.

 

 

ZADANIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE NA M-C STYCZEŃ 2019

TEMATY TYGODNIOWE:

I WITAMY NOWY ROK

II CO MOŻNA ROBIĆ ZIMĄ?

III ŚWIĘTO BABCI I DZIADKA

IV ZIMOWE SPORTY I ZABAWY

Cele operacyjne (dziecko):

 

·       wypowiada się na forum grupy na temat dowolny i określony

·       rozwija ekspresję twórczą przy użyciu materiałów wtórnych, doskonali sprawność manualną, kształtuje zdolności plastyczne

·       zna cykliczność pór roku i symbole z nimi związane

·       poszerza słownik czynny i bierny o nazwy miesięcy i dni tygodnia

·       poznaje niektóre  przysłowia i ich znaczenie

·       kształtuje poczucie rytmu, wyobraźnię muzyczną i ekspresję ruchową oraz doskonali umiejętności muzyczne

·       poznaje sposoby odmierzania czasu

·       poznaje litery U, u, S,s

·       rozwija percepcję wzrokową i słuchową oraz słuch fonematyczny

·       poszerza wiedzę na temat obszarów polarnych

·       doskonali kompetencje matematyczne – lateralizacja, kodowanie

·       rozwija zachowania sprzyjające zdrowiu – hartowanie

·       rozwija motorykę dużą

·       poznaje cyfry 7, 8 i 9

·       doskonalenie umiejętności budowania dłuższych wypowiedzi na określony temat

·       doskonali umiejętność uważnego słuchania innych

·       doskonali umiejętności grafomotoryczne

·       rozwija umiejętności matematyczne – przeliczanie, dzielenie po równo, dzielenie po wyznaczonej liczbie

·       doskonali umiejętność składania życzeń

·       kształtuje wrażliwość na potrzeby osób starszych, okazuje im szacunek

·       kształtuje umiejętność przewidywania skutków zachowań

·       doskonali umiejętność rozpoznawania i formułowania zagadek ruchowych

·       rozwija logiczne myślenie podczas prostych doświadczeń

·       doskonali umiejętność porównywania obiektów, wskazywania podobieństw i różnic

·        rozpoznaje i podaje nazwy zimowych dyscyplin sportowych

 

ZADANIA WYCHOWOWCZO-DYDAKTYCZNE DLA GRUPY „JEŻYKI” NA GRUDZIEŃ 2018

 

TEMATY TYGODNIOWE:

I Czekamy na Mikołaja

II Kim będę kiedy dorosnę?

III Święta za pasem

IV Święta, święta...

 

-       doskonali umiejętności wypowiadania się na temat swoich marzeń i planów, sposobów obchodzenia przez dzieci Bożego Narodzenia, wysłuchanego tekstu;

-       doskonali umiejętność uważnego słuchania;

-       poszerza wiedzę na temat historii Świętego Mikołaja;

-       rozwija umiejętność czytania globalnego, poznaje  litery K, k; R, r; L, l;

-       doskonali umiejętności matematyczne: przeliczanie, porównywanie, klasyfikowanie; poznaje pojęcie matematyczne- długość, poznaje cyfry 6 i 7;

-       doskonali umiejętności posługiwania się różnymi technikami plastycznymi;

-       poszerza wiedzę na temat zawodów wykonywanych przez ludzi i atrybutów z nimi związanych, poszerza słownik czynny i bierny o nazwy zawodów;

-       doskonali umiejętność dostrzegania związków przyczynowo-skutkowych;

-       doskonali percepcję wzrokową, dostrzega różnice i podobieństwa;

-       doskonali umiejętności grafomotoryczne, rozwija sprawność manualną;

-       poszerza wiedzę  na temat tradycji obchodzenia Bożego Narodzenia w Polsce oraz na świecie,

-       rozwija umiejętności muzyczne;

-       doskonali umiejętność logicznego myślenia;

-       rozwija swoją sprawność fizyczną: doskonali równowagę, lateralizację;

-       poznaje sposoby spędzania wolnego czasu z bliskimi;

-       wie, jak właściwie zachować się w trakcie wizyty w gościach;

 

 

 

 

 

ROK SZKOLNY 2018/2019

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE NA MIESIĄC PAŹDZIERNIK 

TEMATY TYGODNIOWE:

1. DARY JESIENI

2. DBAMY O ZDROWIE

3. JESIENIĄ W PARKU I W LESIE

4. ZABAWY NA JESIENNE WIECZORY

- doskonalenie umiejętności rozpoznawania i nazywania warzyw; 

- odczytywanie globalnie nazw warzyw; 

- kształtowanie umiejętności przygotowywania zdrowych posiłków z warzyw;

- rozróżnianie, nazywanie i klasyfikowanie owoców rosnących w Polsce; 

- doskonalenie umiejętności rozpoznawania i nazywania drzew i krzewów owocowych; 

- czytanie globalne nazw owoców;

- doskonalenie umiejętności rozpoznawania i nazywania grzybów jadalnych i trujących; 

– kształtowanie bezpiecznych postaw i zachowań;

– doskonalenie umiejętności układania rytmów; 

– porównywanie liczebności zbiorów; 

– kształtowanie umiejętności wyróżniania głoski a w nagłosie, wygłosie i śródgłosie;

– poznanie sposobów przechowywania i przetwarzania owoców i warzyw; 

– rozwijanie wrażliwości estetycznej;

– zapoznanie dzieci z Piramidą Zdrowego Żywienia i Aktywności Fizycznej; 

– doskonalenie umiejętności klasyfikacji; 

– tworzenia nazw nadrzędnych i podrzędnych;

– doskonalenie koordynacji ruchowej; 

– doskonalenie umiejętności formułowania krótkiej instrukcji słownej;

– doskonalenie umiejętności rozpoznawania i nazywania części garderoby; 

– wprowadzenie różnych aspektów liczby 2;

– zapoznanie z różnymi specjalizacjami lekarskimi; 

– wprowadzenie litery I, i (5LATKI)

– rozwijanie sprawności grafomotorycznej; 

– poszerzenie wiedzy na temat zwierząt leśnych; 

– doskonalenie umiejętności matematycznych, takich jak logiczne myślenie i spostrzeganie;

– dostrzeganie i nazywanie zmian zachodzących jesienią w przyrodzie;  

– poznanie drzew, owoców i liści najpopularniejszych polskich drzew; 

– doskonalenie umiejętności porównywania oraz klasyfikacji;

– rozbudzanie ciekawości dzieci dzięki prostym doświadczeniom; 

– doskonalenie słuchu na zajęciach muzycznych; 

– rozwijanie ekspresji twórczej w pracach plastycznych;

– zapoznanie dzieci z podziałem drzew na liściaste i iglaste oraz przedstawicielami różnych gatunków drzew; 

–  poszerzanie wiadomości dzieci na temat cyklu rozwoju roślin; 

–  doskonalenie sprawności ruchowej;

–  rozbudzanie ekspresji ruchowej i muzycznej; 

–  dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie i zwracanie uwagi na ich piękno;

– poszerzanie słownika o nazwy zawodów artystycznych; 

– doskonalenie inteligencji językowej poprzez rozwiazywanie zagadek słownych;

– zapoznanie z różnymi technikami malarskimi oraz rodzajami malarstwa; 

– rozbudzanie ekspresji artystycznej; doskonalenie sprawności fizycznej;

– doskonalenie umiejętności matematycznych – rytmy;

– rozwijanie umiejętności matematycznych: dekodowania, porównywania kształtów i symboli; 

– kształtowanie prawidłowej postawy sylwetki; 

– poszerzanie wiedzy na temat kina animowanego;

– doskonalenie umiejętności budowania i zadawania pytań; 

– wprowadzenie litery E, e(5LATKI)

 

ZADANIA WYCHOWOWCZO-DYDAKTYCZNE DLA GRUPY „JEŻYKI” NA WRZESIEŃ

 

TEMATY TYGODNIOWE:

I W przedszkolu

II Wspomnienia z wakacji

III Jesteśmy bezpieczni

IV Dbam o siebie i środowisko

 

 

- współdziała w grupie, wzmacnia poczucie przynależności do grupy rówieśniczej, wdraża się do formułowania i przestrzegania zasad grupowych,

- doskonali umiejętności dostrzegania różnic i podobieństw,

- wypowiada się na dany temat, wzbogaca słownik,

- doskonali umiejętności argumentowania, logicznego myślenia,

- posługuje się swoim imieniem i nazwiskiem oraz rozpoznaje je w grupie innych imion z grupy, zna swój adres zamieszkania,

- opowiada o własnych zainteresowaniach, upodobaniach,

- doskonali analizę i syntezę słuchową i wzrokową,

- utrwala wiedzę na temat lata i związanych z nimi konsekwencjami w przyrodzie,

- rozwija umiejętności matematyczne przez klasyfikowanie przedmiotów według wielkości, koloru lub przeznaczenia, poznaje liczbę 1, nazywa kierunki na kartce papieru,

- poszerza wiedzę na temat miejsc spędzania wakacji (miasto, wieś, góry, morze, jeziora), stosuje sformułowania: daleko / blisko / dalej / bliżej z wykorzystaniem mapy,

- wypowiada się na temat zalet i korzyści płynących z wykorzystania różnych środków transportu,

-odczytuje symbole i znaki, zna zasady przechodzenia przez ulicę,

- doskonali sprawność manualną,

- tworzy i odczytuje regulaminy, zna i stosuje zasady bezpiecznego zachowania się na placu zabaw,

-dba o swoje bezpieczeństwo w kontakcie z urządzeniami (nie tylko elektrycznymi),

- zna zasady kontaktu z nieznajomymi – potrafi mówić: nie!,

- dba o bezpieczeństwo własne oraz innych, zna procedury bezpieczeństwa w przedszkolu,

- nazywa i oznaczania części ciała człowieka na schemacie oraz opisuje ich funkcje,

- poszerzanie wiedzy dzieci na temat lekarzy różnych specjalności i funkcji przez nich pełnionych,

- wprowadzenie litery O, o na podstawie wyrazu „oko”(5-latki),

- poszerza wiedzę na temat zmysłów człowieka i ich funkcji, doświadcza polisensorycznie,

- doskonali sprawność ruchową, potrafi dbać o codzienną higienę osobistą,

- ma świadomość na temat zagrożeń wynikających z zanieczyszczenia środowiska.