Przedszkole Niepubliczne
PARKOWE WZGÓRZE
ul. 3-Brygady Szczerbca 5 / Gdańsk

Zamierzenia Wychowawcze - Jeżyki

ROK SZKOLNY 2018/2019

ZADANIA WYCHOWOWCZO-DYDAKTYCZNE DLA GRUPY „JEŻYKI” NA WRZESIEŃ

 

TEMATY TYGODNIOWE:

I W przedszkolu

II Wspomnienia z wakacji

III Jesteśmy bezpieczni

IV Dbam o siebie i środowisko

 

 

- współdziała w grupie, wzmacnia poczucie przynależności do grupy rówieśniczej, wdraża się do formułowania i przestrzegania zasad grupowych,

- doskonali umiejętności dostrzegania różnic i podobieństw,

- wypowiada się na dany temat, wzbogaca słownik,

- doskonali umiejętności argumentowania, logicznego myślenia,

- posługuje się swoim imieniem i nazwiskiem oraz rozpoznaje je w grupie innych imion z grupy, zna swój adres zamieszkania,

- opowiada o własnych zainteresowaniach, upodobaniach,

- doskonali analizę i syntezę słuchową i wzrokową,

- utrwala wiedzę na temat lata i związanych z nimi konsekwencjami w przyrodzie,

- rozwija umiejętności matematyczne przez klasyfikowanie przedmiotów według wielkości, koloru lub przeznaczenia, poznaje liczbę 1, nazywa kierunki na kartce papieru,

- poszerza wiedzę na temat miejsc spędzania wakacji (miasto, wieś, góry, morze, jeziora), stosuje sformułowania: daleko / blisko / dalej / bliżej z wykorzystaniem mapy,

- wypowiada się na temat zalet i korzyści płynących z wykorzystania różnych środków transportu,

-odczytuje symbole i znaki, zna zasady przechodzenia przez ulicę,

- doskonali sprawność manualną,

- tworzy i odczytuje regulaminy, zna i stosuje zasady bezpiecznego zachowania się na placu zabaw,

-dba o swoje bezpieczeństwo w kontakcie z urządzeniami (nie tylko elektrycznymi),

- zna zasady kontaktu z nieznajomymi – potrafi mówić: nie!,

- dba o bezpieczeństwo własne oraz innych, zna procedury bezpieczeństwa w przedszkolu,

- nazywa i oznaczania części ciała człowieka na schemacie oraz opisuje ich funkcje,

- poszerzanie wiedzy dzieci na temat lekarzy różnych specjalności i funkcji przez nich pełnionych,

- wprowadzenie litery O, o na podstawie wyrazu „oko”(5-latki),

- poszerza wiedzę na temat zmysłów człowieka i ich funkcji, doświadcza polisensorycznie,

- doskonali sprawność ruchową, potrafi dbać o codzienną higienę osobistą,

- ma świadomość na temat zagrożeń wynikających z zanieczyszczenia środowiska.