Przedszkole Niepubliczne
PARKOWE WZGÓRZE
ul. 3-Brygady Szczerbca 5 / Gdańsk

Zamierzenia Wychowawcze - Pszczółki

ROK PRZEDSZKOLNY 2018/2019

 

Zadania dydaktyczno-wychowawcze dla grupy PSZCZÓŁKI - Luty 

 

Tematy tygodniowe:

  1. Bajki, baśnie i legendy.
  2. Bale, bale w karnawale.
  3. W dawnych czasach.
  4. Wynalazki.

   

  Cele ogólne:

   -  kształtowanie potrzeby uczestnictwa w kulturze; przypomnienie zasad bezpiecznego i higienicznego oglądania telewizji; rozwijanie kompetencji językowych przez rozpoznawanie głoski w nagłosie, śródgłosie i wygłosie słów o prostej budowie fonetycznej;

  -  rozwijanie pamięci słuchowej i słownika czynnego dzieci; rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowo-słuchowej; wprowadzenie litery B, b na przykładzie wyrazu balon;

  -  rozwijanie umiejętności wnioskowania i logicznego myślenia; doskonalenie kompetencji matematycznych przez segregowanie i rozdzielanie symboli graficznych według przyjętego kryterium;

  -  poznawanie elementów kultury polskiej na podstawie legend; rozwijanie kompetencji językowych przez analizę i syntezę głosek w słowach; uświadamianie czym różni się legenda od bajki i baśni;

  -  ćwiczenie pamięci słuchowej, rozwijanie postrzegania wzrokowego przez wyróżnianie i nazywanie elementów ilustracji;

  -  poznanie niektórych polskich tańców ludowych, ich nazw oraz podstawowych kroków tanecznych; wprowadzenie litery N, n na przykładzie wyrazu noga;

  -  utrwalanie informacji o pracy krawcowej, szewca; rozwijanie umiejętności matematycznych przez mierzenie długości; wprowadzenie liczby 10;

  -  podejmowanie samodzielnych aktywności i uczestniczenie w zabawach tematycznych; porównywanie liczebności zbiorów;

  -  poszerzenie wiedzy o niektórych zwyczajach karnawałowych na świecie, uzupełnianie ilustracji według podanego wzoru;

  -  rozwijanie koordynacji ruchowo-słuchowo-wzrokowej przez zabawy taneczne; rozwijanie kompetencji językowych; kształtowanie słuchu fonematycznego przez określanie głoski w nagłosie, śródgłosie i wygłosie słów o prostej budowie fonetycznej;

  -  rozwijanie kompetencji samodzielnego uczenia się z różnych źródeł; wspomaganie rozwoju intelektualnego i odporności emocjonalnej podczas rozgrywania gier planszowych; doskonalenie umiejętności odczytywania symboli i posługiwania się nimi;

  -  poszerzanie wiedzy o zasobach kryjącymi się pod ziemią (węgiel, bursztyn, sól); poszerzanie wiedzy na temat źródeł złóż w Polsce; stosowanie umiejętności ważenia przedmiotów w zabawie;

  -  rozwijanie wyobraźni i sprawności manualnej przez tworzenie własnego pisma obrazkowego; doskonalenie umiejętności odtwarzania rytmów słuchowo-ruchowych;

  -  wspomaganie rozwoju intelektualnego podczas samodzielnego eksperymentowania, rozwijanie spostrzegania przez wskazywanie różnic między obrazkami i wyrazami;

  -  poszerzenie wiedzy o pracy archeologa i paleontologa; doskonalenie umiejętności orientowania się na kartce papieru; rozwijanie pamięci wzrokowej;

  -  rozwijanie zainteresowania wynalazkami technologicznymi; wprowadzenie litery P, p na przykładzie wyrazu pralka;

  -  wdrażanie do samodzielnej aktywności poznawczej; doskonalenie umiejętności dokonywania analizy sylabowej;

  -  poszerzanie wiedzy na temat sposobu działania radia, telewizora i telefonu; doskonalenie umiejętności samodzielnego wyszukiwania informacji; rozwijanie słuchu fonematycznego przez słuchanie i identyfikowanie dźwięków z otoczenia;

  -  utrwalenie nazw planet w Układzie Słonecznym; wspomaganie rozwoju intelektualnego i odporności emocjonalnej podczas tworzenia i rozgrywania gier planszowych;

  -  pobudzanie kreatywnego myślenia i myślenia przyczynowo-skutkowego; zachęcanie do eksperymentowania; rozwijanie kompetencji językowych przez określanie głoski w nagłosie, śródgłosie i wygłosie słów o prostej budowie fonetycznej.

   

  ZADANIA WYCHOWOWCZO- DYDAKTYCZNE DLA GRUPY „PSZCZÓŁKI” - STYCZEŃ

   

  TEMATY TYGODNIOWE:

  1. WITAMY NOWY ROK
  2. CO MOŻNA ROBIĆ ZIMĄ
  3. ŚWIĘTO BABCI I DZIADKA
  4. ZIMOWE MISTRZOSTWA SPORTOWE

  Cele ogólne:

  - poszerzanie wiedzy dzieci na temat sposobów odmierzania czasu; rozwijanie umiejętności rozumienia pojęcia czas; doskonalenie umiejętności działania zgodnie z instrukcją obrazkową; rozwijanie percepcji wzrokowej poprzez ćwiczenie analizy i syntezy wzrokowej wyrazów;

  - utrwalenie informacji o cykliczności pór roku; rozwijanie postrzegania wzrokowego poprzez wskazywanie różnic pomiędzy obrazkami; doskonalenie wiedzy dzieci na temat czterech pór roku i ważnych świąt w kalendarzu;

  - rozwijanie kompetencji matematycznych poprzez utrwalenie znajomości nazw miesięcy w roku i informacji o ich przemienności; doskonalenie umiejętności rozumienia przysłów; rozwijanie spostrzegania wzrokowego poprzez wskazywanie różnic pomiędzy wyrazami;

  - utrwalenie nazw dni tygodnia i ich przemienności; doskonalenie umiejętności posługiwania się takimi przyimkami jak: przedwczoraj, wczoraj, dziś, jutro, pojutrze; utrwalenie liczby 7 w kontekście dni tygodnia; rozwijanie pamięci poprzez omawianie tygodniowego kalendarza aktywności grupy oraz odtwarzanie informacji w nim zawartych;

  - rozwijanie percepcji wzrokowej poprzez wskazywanie różnic pomiędzy wyrazami związanymi z zimowym krajobrazem; wprowadzenie liczby i cyfry 8 w aspekcie kardynalnym, porządkowym i miarowym;

  - wprowadzenie litery U, u; doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem czytanego tekstu; rozwijanie kompetencji językowych poprzez analizę i syntezę głosek w słowach;

  - rozwijanie kompetencji matematycznych poprzez rozróżnianie i nazywanie figur geometrycznych: koło i trójkąt; rozwijanie umiejętności matematycznych i percepcji wzrokowej poprzez segregowanie, rozdzielanie symboli graficznych według przyjętego kryterium;

  - rozwijanie kompetencji matematycznych poprzez określanie zmian odwracalnych i nieodwracalnych w przyrodzie; rozwijanie kompetencji językowych poprzez analizę i syntezę głosek w słowach; utrwalenie informacji o sposobach chronienia swego ciała przed mrozem i wiatrem;

  - odtwarzanie rytmów ruchowo-słuchowo-wzrokowych; rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej poprzez zabawy ruchowe, naśladowanie sposobu poruszania się zwierząt;

  - doskonalenie postawy szacunku wobec osób starszych; rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego;

  - stosowanie pojęć: wcześniej, później, obecnie; doskonalenie sprawności grafomotorycznej; doskonalenie umiejętności wyróżniania figury z tła; doskonalenie umiejętności dramowych i pantomimicznych;

  - rozwijanie umiejętności manualnych przy wykonywaniu upominku dla babci; uzupełnianie ilustracji według podanego wzoru;

  - określanie kierunków na kartce papieru; rozwijanie sprawności manualnej;

  - kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej i ekspresji ruchowej; pobudzanie do działań artystycznych (odgrywanie scenek);

  - wprowadzenie litery S, s; określanie i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas zimowych zabaw;

  - przypomnienie zasad bezpiecznej zimowej zabawy; rozróżnianie i nazywanie figur geometrycznych: kwadrat, prostokąt; rozwijanie kompetencji językowych poprzez analizę i syntezę głosek w słowach związanych z zabawami zimowymi;

  - wprowadzenie liczby i cyfry 9 w aspekcie kardynalnym, porządkowym i miarowym; rozwijanie koordynacji wzrokowo – ruchowej poprzez zabawy ruchowe; poszerzanie słownika czynnego i biernego dzieci o pojęcia związane ze sportami zimowymi;

  - doskonalenie pamięci; rozwijanie sprawności dużej motoryki poprzez uczestnictwo we wspólnych zabawach ruchowych;

  - rozwijanie umiejętności współpracy i stosowania zasad fairplay podczas zawodów grupowych; tworzenie i nazywanie zbiorów obiektów według określonych 2–3 cech.

   

   

  ZADANIA WYCHOWOWCZO- DYDAKTYCZNE DLA GRUPY „PSZCZÓŁKI”

  GRUDZIEŃ

   

  TEMATY TYGODNIOWE:

  1. GRUDNIOWE ŻYCZENIA
  2. ŚWIĘTA ZA PASEM
  3. ŚWIĄTECZNE TRADYCJE

  Cele ogólne:

      - swobodne wypowiadanie się na temat swoich pragnień i marzeń;

       - doskonalenie umiejętności ilustrowania ruchem opowieści; rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez nazywanie kierunków na kartce papieru, odczytywanie charakterystycznych punktów na mapie – wskazywanie miejsca zamieszkania Mikołaja; rozpoznawanie, identyfikowanie i nazywanie określonych symboli;

     - kształtowanie umiejętności interpersonalnych; rozwijanie umiejętności obdarowywania innych i przyjmowania prezentów, stosowanie zwrotów grzecznościowych;

              - pozawerbalnych; wyróżnianie i nazywanie elementów otoczenia; wprowadzenie litery R, r;

              - doskonalenie umiejętności budowania wypowiedzi zawierającej określone słowo dotyczące

              - doskonalenie nawyków kulturalnego zachowania się przy stole i zasad podejmowania gości; wprowadzenie liczby i cyfry 7 w aspekcie kardynalnym, porządkowym i miarowym;

      - rozwijanie umiejętności matematycznych w zakresie posługiwania się określeniami: mniej, więcej, najmniej, najwięcej; rozwijanie kompetencji językowych dzieci poprzez wypowiedzi inspirowane tekstem literackim i obrazem; wprowadzenie litery L, l na przykładzie wyrazu lalka;

              - wyróżnianie i nazywanie elementów ilustracji i obrazów; pobudzanie do kreatywnego myślenia, rozwijanie wyobraźni;

     - zapoznanie dzieci z tradycjami i zwyczajami związanymi z obchodami świąt Bożego Narodzenia w wybranych regionach Polski m.in. na Mazowszu, Podkarpaciu, Kaszubach; rozwijanie kompetencji językowych poprzez rozwijanie słownika czynnego (wymienianie charakterystycznych zwyczajów związanych z obchodami świąt Bożego Narodzenia);

      - zapoznanie dzieci z tradycjami i zwyczajami związanymi z obchodami świąt Bożego Narodzenia w wybranych krajach na świecie (mi. in. Meksyk, Wielka Brytania); określanie różnic i podobieństw dotyczących obchodów świąt Bożego Narodzenia w wybranych krajach i w Polsce;

               - umacnianie poczucia przynależności do rodziny; rozwijanie kompetencji językowych i matematycznych poprzez stosowanie pojęć: wcześniej, później, teraz;

      - zapoznanie z tradycjami i zwyczajami związanymi z obchodami świąt Bożego Narodzenia w Polsce; kultywowanie tradycji śpiewania kolęd; poszerzanie wiedzy o kulturze muzycznej różnych regionów Polski;

   

  ZADANIA WYCHOWOWCZO- DYDAKTYCZNE DLA GRUPY „PSZCZÓŁKI” NA miesiąc LISTOPAD

  TEMATY TYGODNIOWE:

  1. Listopadowe wspomnienia - 100- lecie odzyskania Niepodległości
  2. Jesienna pogoda
  3. Zwierzęta domowe
  4. Zimno, coraz zimniej
  5. Kim będę, gdy dorosnę

   

  Cele ogólne:

   

   -  rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego na podstawie informacji o relacjach rodzinnych, doskonalenie czytania metodą sylabową, wprowadzenie litery M,m jak mapa;

  - kształtowanie poczucia przynależności do wspólnoty, jaką jest rodzina;  rozwijanie percepcji wzrokowej, utrwalenie określeń najmłodszy, najstarszy, starszy od, młodszy od; ​stosowanie określeń ilustrujących następstwo czasu: wcześniej, później, na początku, następnie, na końcu

  - wprowadzenie cyfry i liczby 3;

  - rozwijanie słownika czynnego o pojęcie drzewo genealogiczne; doskonalenie umiejętności tworzenia drzewa genealogicznego swojej rodziny;

  - poszerzanie wiedzy dotyczącej obiegowego ruchu ziemi, rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez utrwalenie przemienności rytmu dzień – noc;

  - poznanie zjawiska skraplania się pary wodnej i jego skutków dla środowiska przyrodniczego;rozwijanie słuchu fonematycznego;

  - rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez określanie zmian odwracalnych i nieodwracalnych w przyrodzie na podstawie doświadczeń z wodą, rozwijanie myślenia operacyjnego – badanie stałości objętości płynów;

  - utrwalanie pojęć związanych ze zmianami pogody w cyklu pór roku, rozwijanie kompetencji językowych poprzez analizę i syntezę głosek w słowach dotyczących jesienniej pogody, wprowadzenie litery T, t jak termometr;

  - kształtowanie rozumienia pojęcia prognoza pogody, odczytywanie i zapisywanie obserwacji dotyczących zjawisk atmosferycznych, ćwiczenie umiejętności prezentowania swojej pracy na forum grupy;

  - samodzielne wyszukiwanie informacji o zwierzętach domowych z różnych źródeł; wprowadzenie litery D, d na przykładzie wyrazu deska;

  - poszerzanie wiedzy na temat klasyfikacji zwierząt (ssaki, gady, płazy, ptaki, ryby); rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez tworzenie i nazywanie zbiorów obiektów; wprowadzenie cyfry i liczby 4;

  - kształtowanie odpowiedzialności związanej z opieką nad zwierzętami domowymi; rozwijanie kompetencji językowych poprzez analizę i syntezę głosek w słowach związanych ze zwierzętami domowymi;

  - kształtowanie wrażliwości i empatii w stosunku do zwierząt; wskazywanie podobieństw pomiędzy ilustracjami obrazującymi pracę weterynarza;

  - rozwijanie poczucia wspólnoty, integrowanie grupy przedszkolnej; rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez odtwarzanie rytmów 3–4 elementowych słuchowo-ruchowych; utrwalenie informacji o niedźwiedziach jako dzikich zwierzętach (bezpieczeństwo); rozwijanie umiejętności samodzielnego wyszukiwania informacji w różnych źródłach; doskonalenie myślenia przyczynowo-skutkowego – układanie historii na zadany temat;

  - rozwijanie umiejętności samodzielnego korzystania z książek i ilustracji, kształtowanie odpowiedzialności za własną pracę; rozwijanie kompetencji językowych poprzez analizę i syntezę głosek w słowach związanych ze zwierzętami zasypiającymi na zimę; wprowadzenie cyfry i liczby 5;

  - utrwalanie informacji o zwierzętach gromadzących zapasy na zimę; posługiwanie się liczebnikami głównymi i porządkowymi; wprowadzenie litery Y, y jak w wyrazie buty;

  - rozpoznawanie i nazywanie ptaków pozostających na zimę w Polsce oraz przylatujących podczas zimy; rozwijanie percepcji wzrokowej poprzez wskazywanie podobieństw i różnic pomiędzy obrazkami i wyrazami;

  - rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez odczytywanie map i planów, zaznaczanie biegunów na globusie; rozpoznawanie i nazywanie zwierząt żyjących na obu biegunach; rozwijanie pamięci wzrokowej poprzez odtwarzanie obrazków;

  - rozwijanie poczucia odpowiedzialności i empatii w stosunku do zwierząt; rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez stosowanie liczebników porządkowych.

  opowiada o swoich planach dotyczących przyszłości;

  -  stosuje w wypowiedzi czas przyszły;

  czyta proste wyrazy;

  dopasowuje osoby wykonujące dany zawód z ich atrybutami, nazywa je;

  naśladuje gestem przedstawicieli różnych zawodów;

  pisze po śladzie i samodzielnie litery K, k

  pisze po śladzie i samodzielnie cyfry 1–6.

   

  ZADANIA WYCHOWOWCZO- DYDAKTYCZNE DLA GRUPY „PSZCZÓŁKI” NA miesiąc PAŹDZIERNIK

  TEMATY TYGODNIOWE:

  1. Dary jesieni.
  2. Dbamy o zdrowie.
  3. Jesienią w parku i w lesie.
  4. Zabawy na jesienne wieczory.

  Cele ogólne:

  -  rozróżnianie i nazywanie warzyw rosnących w Polsce i w innych regionach świata; ćwiczenie umiejętności określania głoski w nagłosie nazw niektórych warzyw oraz liczenia głosek w słowach; ćwiczenie umiejętności sprawdzania własnej pracy; rozwijanie percepcji wzrokowej poprzez porównywanie kształtów; doskonalenie umiejętności przeliczania obiektów i rozdawania po tyle samo;

  -  doskonalenie umiejętności rozpoznawania i nazywania owoców krajowych i egzotycznych; rozwijanie percepcji wzrokowej – wyróżnianie figury z tła; doskonalenie umiejętności globalnego czytania; kontynuowanie rytmów 3-elementowych;

  -  utrwalenie zasad bezpiecznego grzybobrania, odróżnianie grzybów jadalnych i niejadalnych; zapoznanie ze skutkami spożywania nieznanych (trujących) grzybów; wprowadzenie litery A, a na przykładzie wyrazu aparat; rozwijanie umiejętności czytania metodą globalną i sylabową; ćwiczenie umiejętności wyróżniania litery a w wyrazach;

  -  wielozmysłowe rozpoznawanie niektórych darów jesieni, poznanie ich zastosowania; utrwalenie umiejętności różnicowania wielkości obiektów; ćwiczenie umiejętności czytania metodą sylabową; doskonalenie umiejętności sprawdzania własnej pracy;

  -  doskonalenie wiedzy dzieci na temat przetworów przygotowywanych z owoców i warzyw; rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez wprowadzenie pojęć: waga i ważenie; doskonalenie kompetencji językowych poprzez tworzenie rymów;

  -  utrwalenie zasad zdrowego żywienia, kształtowanie umiejętności różnicowania produktów zdrowych i niezdrowych;

  -  wprowadzenie pojęcia zdrowy styl życia, promowanie zdrowego stylu życia, stwarzanie okazji do dokonywania przez dziecko stosownych do wieku wyborów zdrowotnych i zdaniu sobie sprawy z ich skutków, rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej poprzez zabawy ruchowe;

  -  rozwijanie poczucia odpowiedzialności za własne zdrowie i samopoczucie, kształtowanie zachowań prozdrowotnych, praktyczna nauka prawidłowych nawyków higienicznych, rozwijanie ogólnej sprawności dzieci poprzez udział w zabawach ruchowych;

  -  rozwijanie poczucia odpowiedzialności za własne zdrowie i samopoczucie, kształtowanie zachowań prozdrowotnych, rozwijanie ogólnej sprawności dzieci poprzez udział w zabawach ruchowych, rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez przeliczanie obiektów w najbliższym otoczeniu, wprowadzenie liczby i cyfry 2;

  -   doskonalenie nawyku dbania o higienę jamy ustnej; kształcenie sprawności manualnej rąk i wyobraźni twórczej dzieci; zachęcanie do zgodnego i czynnego uczestnictwa w zabawach;

  -  utrwalenie informacji dotyczących zmian zachodzących jesienią w przyrodzie; wprowadzenie litery i na przykładzie wyrazu igła; rozwijanie umiejętności czytania metodą globalną i sylabową; ćwiczenie umiejętności wyróżniania litery i w wyrazach;

  -  wdrażanie dzieci do odróżniania elementów świata fikcji od rzeczywistości; wprowadzenie litery e, E; wdrażanie do nawyku utrzymania prawidłowej postawy we wszystkich sytuacjach i czynnościach dnia codziennego;

  -  wyrażanie emocji za pomocą muzyki i tańca; przypomnienie zasad bezpieczeństwa podczas zabaw ruchowych;

  -  rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez rozpoznawanie niektórych monet i banknotów;

  -  utrwalenie wiedzy o zawodach ludzi związanych z pracą w teatrze: aktor, sufler, scenograf, reżyser itp.; doskonalenie umiejętności społecznych poprzez zabawy teatralne i dramowe;

  -  rozwiązywanie i układanie zagadek słownych, żartów językowych; wdrażanie do nawyku utrzymywania prawidłowej postawy we wszystkich sytuacjach i czynnościach dnia codziennego; doskonalenie umiejętności interpersonalnych poprzez uczestnictwo w grze.

   

   

  ZADANIA WYCHOWOWCZO- DYDAKTYCZNE DLA GRUPY „PSZCZÓŁKI” NA WRZESIEŃ

  TEMATY TYGODNIOWE:

  1. W przedszkolu
  2.  Wakacyjne wspomnienia
  3. Jesteśmy bezpieczni
  4.  Dbam o siebie i środowisko

   

  Cele ogólne:

         -  poznanie najbliższego otoczenia i niektórych pomieszczeń przedszkolnych; integracja grupy przedszkolnej przez wspólne zabawy ruchowe;

         -  wyróżnianie i nazywanie elementów najbliższego otoczenia; utrwalenie zasad bezpieczeństwa; rozwijanie wyobraźni przestrzennej; rozwijanie pamięci wzrokowej i orientacji w przestrzeni podczas spaceru po przedszkolu zgodnie z instrukcją;

           - wprowadzenie zasad obowiązujących w grupie przedszkolnej; doskonalenie umiejętności posługiwania się symbolami; rozwijanie słownika czynnego i umiejętności wypowiadania się na temat przestrzegania zasad bezpieczeństwa; poszerzanie wiedzy dzieci na temat warunków zachowania bezpieczeństwa w placówce;

            - rozpoznawanie zapisu swojego imienia i zapisu imion kolegów i koleżanek z grupy (czytanie globalne); rozwijanie umiejętności klasyfikowania i definiowania obiektów; utrwalenie umiejętności orientacji w schemacie ciała;

             - integrowanie grupy przedszkolnej, doskonalenie umiejętności interpersonalnych; rozwijanie umiejętności matematycznych przez identyfikowanie i nazywanie części ciała; doskonalenie umiejętności interpersonalnych poprzez podejmowanie zabaw zespołowych;

            - doskonalenie kompetencji językowych przez rozwijanie słownika czynnego (wymienianie charakterystycznych cech lata jako pory roku); usprawnianie percepcji wzrokowej – ćwiczenie spostrzegania polegające na wyróżnianiu szczegółów ilustracji z tła;

            -  doskonalenie umiejętności prezentowania pamiątek z wakacji (tworzenie kącika wspomnień); rozwijanie umiejętności matematycznych przez klasyfikowanie przedmiotów według wielkości, koloru lub przeznaczenia (ze względu na dwie cechy); ćwiczenie analizy i syntezy wzrokowej;

            -  poszerzanie wiedzy na temat różnych regionów Polski i świata w sposób pośredni (zdjęcia, pocztówki, wspomnienia z wakacji); rozwijanie zainteresowań czytelniczych – czytanie globalne, praca z mapą; rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez poruszanie się według instrukcji słownej;

            -  rozwijanie umiejętności matematycznych przez doskonalenie umiejętności posługiwania się mapą i wskazywania kierunków na mapie; rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej przez zabawy ruchowe – poruszanie się według instrukcji słownej;

               - podejmowanie samodzielnej aktywności poznawczej – wyszukiwanie informacji w różnych źródłach; doskonalenie percepcji słuchowej – słuchanie i identyfikowanie dźwięków z otoczenia;

                - wprowadzenie liczby i cyfry 0; rozwijanie koordynacji ruchowo- słuchowo-wzrokowej; rozwijanie słownika czynnego – wyszukiwanie synonimów i rymów do słów: zero, nic, pusty; wprowadzenie pojęcia dom jako azyl, poczucie bezpieczeństwa – próby tworzenia pojęć ogólnych;

              -  rozpoznawanie, identyfikowanie i nazywanie określonych symboli, np. niektórych znaków drogowych, instrukcji; przypomnienie zasad bezpiecznej jazdy na rowerze; ćwiczenie percepcji wzrokowej – różnicowanie podobnych kształtów liter; rozwijanie sprawności małej motoryki i koordynacji wzrokowo-ruchowej;

                - utrwalenie zasad bezpiecznego zachowania się podczas zabaw; rozwijanie pamięci wzrokowej; uwrażliwienie dzieci na potrzeby innych – jak reagować w sytuacjach trudnych; doskonalenie umiejętności przeliczania obiektów;

               - utrwalenie zasad bezpiecznego zachowania się w bezpośrednich i pośrednich (Internet) kontaktach z innymi ludźmi; doskonalenie umiejętności interpersonalnych;

               -  utrwalenie numerów telefonów alarmowych i sposobu korzystania z nich; wprowadzenie pojęcia pojazd uprzywilejowany; rozwijanie zainteresowań technicznych i sprawności manualnej;

                -  rozwijanie umiejętności matematycznych, określanie lewej i prawej strony swojego ciała; wprowadzenie litery o na przykładzie wyrazu okulary;

                  -  polisensoryczne poznawanie świata; rozwijanie kompetencji językowych przez analizę i syntezę zdań;

                  - rozwijanie umiejętności matematycznych związanych ze schematem ciała – rysunek postaci ludzkiej; rozumienie potrzeby dbania o higienę własnego ciała (profilaktyka); dzielenie się swoimi spostrzeżeniami; słuchanie i identyfikowanie dźwięków z otoczenia;

              -  rozwijanie poczucia odpowiedzialności za własne zachowanie w grupie; rozwijanie umiejętności matematycznych przez przeliczanie obiektów w najbliższym otoczeniu; wprowadzenie liczby i cyfry 1;

                - kształtowanie poczucia odpowiedzialności za środowisko przyrodnicze; rozwijanie kompetencji językowych, określanie głoski w nagłosie słów o prostej budowie fonetycznej.