Przedszkole Niepubliczne
PARKOWE WZGÓRZE
ul. 3-Brygady Szczerbca 5 / Gdańsk

Zamierzenia Wychowawcze - Wiewiórki

ROK SZKOLNY 2018/2019

 

 

 

 

 

ZADANIA KSZTAŁCĄCO-WYCHOWAWCZE NA CZERWIEC

GRUPA WIEWIÓREK

 

1.DZIEŃ DZIECKA

2. ZWIERZĘTA MAŁE I DUŻE

3. IDZIE LATO

4. REALIZACJA PROGRAMU „DROGOWE ABC”

 

Cele operacyjne(spodziewane efekty-nabywanie przez dzieci wiadomości i umiejętności).

Dziecko:

-POTRAFI WSPÓDZIAŁAĆ W GRUPIE, BRAĆ UDZIAŁ W ZAWODACH SPORTOWYCH

-UCZY SIĘ CZYM JEST „ ZDROWA” RYWALIZACJA

-DOŚWIADCZA WSPÓLNYCH PRZEŻYĆ I EMOCJI ZWIĄZANYCH Z OBCHODAMI DNIA DZIECKA

-UCZY SIĘ SWOICH PRAW I OBOWIĄZKÓW

-SWOBODNIE WYPOWIADA SIĘ NA TEMATY ZWIĄZANE ZE SPĘDZANIEM I OBCHODAMI DNIA DZIECKA

-POZNAJE DZIKIE ZWĘRZĘTA, ZAMIESZKUJĄCE INNE KRAJE I KONTYNETY

-POZNAJE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA PODCZAS KONTAKTU Z NIEZNOJOMYMI ZWIERZĘTAMI

-DOWIADUJE SIĘ O ROŻNYCH ŹRÓDŁACH POZYSKIWANIA INFORMACJI O ZWIERZĘTACH: KSIĄŻKA, ENCYKLOPEDIA, INTERNET, ALBUMY ITP.

-SYLABIZUJE I PODEJMUJE PRÓBY WYODRĘBNIENIA PIERWSZCH GŁOSEK W NAZWACH ZWIERZĄT

-POZNAJE ZMIANY W PRZYRODZIE POJAWIAJĄCE SIĘ WRAZ Z NADEJŚCIEM LATA

-POZNAJE LETNIE MIESIĄCE

-WDRAŻA ZASADY BEZPIECZNEGO ZACHOWANIA:

 • W LESIE

 • NAD WODĄ

 • W GÓRACH

 • W OBCYM MIEJSCU

-ZNA ZASADY BEZPIECZNEGO PORUSZANIA SIĘ PRZEZ PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH

-POZNAJE PODSTWOWE ZNAKI DROGOWE

-UCZY SIĘ ZASAD OBOWIAZUJĄCYCH NA DRODZE 

 

 

 

ZADANIA WYCHOWAWCZO-KSZTAŁCĄCE NA MIESIĄC MAJ DLA GRUPY II „WIEWIÓRKI”

TEMATYKA:

1.POLSKA TO MÓJ DOM

2.W KRAINIE MUZYKI

3.WRAŻENIA I UCZUCIA

4. ŚWIĘTO MAMY I TATY

 

Cele operacyjne (spodziewane efekty-nabywanie przez dzieci wiadomości i umiejętności). 

Dziecko: 

 • Rozpoznaje i nazywa symbole narodowe, wie, że trzeba je szanować i co to oznacza;
 • Poznaje znaczenie słowa patriota;
 • Rozwija umiejętność uważnego słuchania i wypowiadania się na temat usłyszanego utworu;
 • Doskonali umiejętność układania rytmów;
 • Rozwija poczucie rytmu, wyobraźnię muzyczną i ekspresję ruchową;
 • Wzbogaca słownictwo o nazwy instrumentów oraz przymiotniki opisujące ich cechy;
 • Doskonali umiejętność współpracy i współdziałania z rówieśnikami;
 • Rozwija kreatywność podczas tworzenia własnych instrumentów muzycznych z codziennych przedmiotów;
 • Jest świadome niekorzystnego wpływu hałasu na zdrowie człowieka;
 • Doskonali umiejętność orientacji w przestrzeni;
 • Kształtuje umiejętność globalnego czytania;
 • Rozwija umiejętność analizy i syntezy głoskowej;
 • Rozwija aparat mowy poprzez ćwiczenia dźwiękonaśladowcze poznanych instrumentów;
 • Kształtuje umiejętność dodawania w zakresie 1 – 8;
 • Kształtuje umiejętność nazywania własnych emocji i uczuć ;
 • Doskonali umiejętności klasyfikowania przedmiotów;
 • Doskonali umiejętność odczytywania sygnałów niewerbalnych;
 • Kształtuje umiejętność radzenia sobie z emocjami w sposób społecznie akceptowalny;
 • Rozwija umiejętność radzenia sobie ze strachem;
 • Rozwija sprawności manualne;
 • Doskonali umiejętność posługiwania się nożyczkami;
 • Kształtuje umiejętność okazywania uczuć i wzmacniania więzi rodzinnych;
 • Przezwycięża tremę przed publicznymi występami;

 

 

 

ZADANIA WYCHOWAWCZO-KSZTAŁCĄCE NA MIESIĄC KWIECIEŃ DLA GRUPY II "WIEWIÓRKI"

 

TEMATYKA

I.PRACA ROLNIKA

II.WIELKANOCNY CZAS NADCHODZI, ZNAĆ TRADYCJĘ NIE ZASZKODZI

NA PODSTAWIE BAJKI EWY SEJNO O OLDZE I JULIANIE.

III.WIELKANOC

IV.DBAMY O NASZĄ PLANETĘ

 

Cele operacyjne (spodziewane efekty-nabywanie przez dzieci wiadomości i umiejętności). 

Dziecko: 

 • POZNAJE PRACĘ ROLNIKA
 • UCZY SIĘ JAKICH NARZĘDZI ROLNIK UŻYWA W SWOJEJ PRACY
 • DOSTRZEGA ROŻNICE MIĘDZY WSIĄ A MIASTEM
 • SKUPIA UWAGĘ NA CZYTANYM TEKŚCIE
 • ODRÓŻNIA PRAWDĘ OD FAŁSZU
 • UTRWALA NAZWY DOMÓW ZWIERZĄT
 • POTRAFI NAZWAĆ BUDYNKI GOSPODARCZE
 • POZNAJE ZWYCZAJE ZWIĄZANE ZE ŚWIĘTAMI WIELKANOCNYMI
 • WDRAŻA SIĘ DO ZACHOWANIA TYCH ZWYCZAJÓW
 • POTRAFI WYRAŻAĆ UCZUCIA ZWIĄZANE ZE ŚWIĘTAMI
 • KULTYWUJE TRADYCJE
 • MA POCZUCIE PRZYNALEŻNOŚCI DO REGIONU I SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ
 • WYKAZUJE SWOJĄ INWENCJĘ TWÓRCZĄ
 • PRZELICZA ZBIORY
 • ODRÓŻNIA STRONĘ PRAWĄ I LEWĄ
 • WYRÓŻNIA ROŚLINY I ZWIERZĘTA ŻYJĄCE W RÓŻNYCH ŚRODOWISKACH
 • JEST WRAŻLIWE NA PIĘKNO PRZYRODY
 • ZNA POJĘCIE EKOLOGII
 • WIE JAK SEGREGOWAĆ ODPADY
 • WIE CO ZANIECZYSZCZA ŚRODOWISKO
 • ROZUMIE SZKODLIWOŚĆ ZŁEGO POSTEPOWANIA LUDZI
 • KSZTAŁTUJE SWOJE POCZUCIE RYTMU 
 • WZMACNIA POCZUCIE ESTETYKI W WYKONYWANYCH PRACACH PLASTYCZNYCH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZADANIA WYCHOWAWCZO-KSZTAŁCĄCE NA MIESIĄC MARZEC DLA GRUPY II „WIEWIÓRKI”

TEMATYKA:

1. W MARCU JAK W GARNCU

2. PORZĄDKI W OGRODZIE

3. WITAJ WIOSNO

4. ZWIERZĘTA NA WIEJSKIM PODWÓRKU

 

Cele operacyjne (spodziewane efekty-nabywanie przez dzieci wiadomości i umiejętności). 

Dziecko: 

 

- Dostrzega zmiany zachodzące w przyrodzie podczas przedwiośnia (ocieplenie, budowanie gniazd większa aktywność zwierząt, budzenie się owadów, pojawienie się pierwszych wiosennych kwiatów);

- Wskazuje i nazywa kwiaty typowe dla przedwiośnia:

- Doskonali poczucie rytmu i ekspresji ruchowej;

- Doskonali umiejętność układania rytmów;

- Rozpoznaje i nazywa części garderoby, potrafi przyporządkować je do odpowiedniej pory roku;

- Doskonali umiejętność rozróżniania prawej i lewej strony ciała;

- Kształtuje umiejętność odkodowywania i kodowania informacji;

- Doskonali umiejętność określenia stanu pogody;

- Poznaje kierunek obiegu wody w przyrodzie;

- Zakłada hodowlę fasoli, obserwuje jej wzrost, wnioskuje;

- Doskonali umiejętność łączenia przyczyny ze skutkiem;

- Kształtuje umiejętność globalnego czytania;

- Rozwija umiejętność analizy i syntezy głoskowej;

- Rozwija aparat mowy poprzez ćwiczenia dźwiękonaśladowcze;

- Kształtuje umiejętność dodawania w zakresie 1 – 6;

- Wzbogaca zasób słownictwa o określenia charakteryzujące wiosnę ;

- Doskonali umiejętności klasyfikowania przedmiotów;

- Poznaje różne formy ekspresji artystycznej: malarstwo, rzeźba, muzyka, poezja;

- Poznaje polskie zwyczaje ludowe związane z powitaniem wiosny;

- Poznaje pracę rolnika i jej atrybuty;

- Poszerza wiedzę na temat zwierząt hodowlanych w gospodarstwie;

- Wzbogaca wiedzę na temat produktów spożywczych pochodzących od zwierząt gospodarskich.

 

 

 

ZADANIA KSZTAŁCĄCO-WYCHOWAWCZE NA LUTY GRUPY WIEWIÓREK

TEMATY

1.BAŚNIE, BAJKI I LEGENDY

2.BALE, BALE W KARNAWALE

3.W DAWNYCH CZASACH

4.WYNALAZKI

 

Cele operacyjne(spodziewane efekty-nabywanie przez dzieci wiadomości i umiejętności).

Dziecko:

-KSZTAŁTUJE UMIEJĘTNOŚCI WYPOWIADANIA SIĘ NA TEMAT ULUBIONYCH BOHATERÓW Z BAJEK I BAŚNI

-TRENUJE UMIEJĘTNOŚĆ ODTWARZANIA ZAPAMIĘTANYCH INFORMACJI

-POTRAFI WCIELAĆ SIĘ W ROLE

-ROZWIJA UMIEJĘTNOŚĆ KONTROLOWANIA TONU I GŁOŚNOŚCI MÓWIENIA

-ROZBUDZA SWOJE ZAINTERESOWANIE KSIĄŻKA I LITERATURĄ DLA DZIECI

-ZNA KLASYCZNE BAJKI I BAŚNI

-DOSKONALI UMIEJĘTNOŚĆ UKŁADANIA HISTORYJEK OBRAZKOWYCH ZGODNIE Z CHRONOLOGIĄ WYDARZEŃ

-ROZWIJA SWOJĄ WYOBRAŹNIĘ

-POBUDZA SWOJE POCZUCIE RYTMU

-UCZY SIĘ WSPÓŁPRACY W PARACH

-POZNAJE ZWYCZJE KARNAWAŁOWE

-KSZTAŁTUJE SPRAWNOŚĆRUCHOWĄ

-UCZY SIĘ PRAWIDŁOWEGO TRZYMANIA NOŻYCZEK

-POKONUJE STRACH PRZED WIZYTĄ U FRYZJERA

-UCZY SIĘ GRAĆ NA INSTRUMENTACH PERKUSYJNYCH

-KSZTAŁTUJE UMIEJĘTNOŚĆ MYŚLENIA PRZYCZYNOWO-SKUTKOWEGO

-BOGACI SŁOWNICTWO ZWIĄZENE ZE ŚWIATEM DINOZAURÓW

-ROZBUDZA SWOJĄ CIEKAWOŚĆ POZNAWCZĄ

-ĆWICZY MOTORYKĘ MAŁĄ

-DZIELI WYRAZY NA SYLABY

-POZNAJE MOŻLIWOŚĆ TWORZENIA PRAC TECHNICZNYCH

ZAPLANOWANIE DZIAŁANIA

-05.02.2019 BAL KARNAWAŁOWY

-14.02.2019 WALENTYNKI W PRZEDSZKOLU

 

 

ZADANIA WYCHOWAWCZO-KSZTAŁCĄCE NA MIESIĄC STYCZEŃ DLA GRUPY II „WIEWIÓRKI”

TEMATYKA:

1. WITAMY W NOWYM ROKU

2. CO MOŻNA ROBIĆ ZIMĄ?

3. ŚWIĘTO BABCI I DZIADKA

4. ZIMOWE MISTRZOSTWA SPORTOWE

 

Cele operacyjne (spodziewane efekty-nabywanie przez dzieci wiadomości i umiejętności). Dziecko: 

 • Poszerza słownik czynny i bierny o nazwy pór roku, miesięcy i dni tygodnia;
 • Poznaje rodzaje zegarów ich przeznaczenie, system działania i dźwięk, który wydają:
 • Doskonali umiejętność określania położenia przedmiotów w stosunku do własnej osoby;
 • Doskonali poczucie rytmu i ekspresji ruchowej;
 • Doskonali umiejętności manualne;
 • Doskonali umiejętność układania rytmów;
 • Kształtuje umiejętność odczytywania symboli rysunkowych;
 • Przezwycięża tremę podczas publicznego występu;
 • Śpiewa, recytuje i tańczy podczas uroczystości z okazji Dnia Babci i Dziadka;
 • Kształtuje umiejętność rzutu oburącz;
 • Rozwija umiejętności samoobsługowe;
 • Poznaje zjawiska atmosferyczne typowe dla zimy: mróz; śnieg, lód;
 • Doskonali umiejętność łączenia przyczyny ze skutkiem;
 • Poznaje sposoby dbania o własne zdrowie;
 • Rozwija umiejętność analizy i syntezy głoskowej;
 • Poszerza wiedzę na temat życia zwierząt w czasie zimy;
 •  Kształtuje postawę szacunku wobec osób starszych;
 • Kształtuje umiejętność okazywania uczuć i wzmacniania więzi rodzinnych;
 • Kształtuje umiejętność formułowania życzeń dla babci i dziadka;
 • Poznaje i nazywa dyscypliny sportów zimowych;
 • Kształtuje umiejętność współpracy w parach;

ZAPLANOWANE DZIAŁANIA:

            25.01. – Uroczysty występ z okazji Dnia Babci i Dziadka

 

 

 

 

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZE DLA GRUPY “WIEWIÓREK” NA GRUDZIEŃ 

 

TEMATY TYGODNIOWE: 

1.GRUDNIOWE ŻYCZENIA 

2.KIM BĘDĘ GDY DOROSNĘ 

3.ŚWIĘTA ZA PASEM 

4.ŚWIĄTECZNE TRADYCJE 

 

CELE OPERACYJNE –nabywane przez dziecko wiadomości i umiejętności: 

-wyrabianie nawyku używania zwrotów grzecznościowych 

-kształtowanie umiejętności mówienia o swoich pragnieniach i potrzebach 

-poznaje historię Świętego Mikołaja 

-rozwijanie umiejętności koncentracji uwagi podczas słuchania opowiadań, 

-rozwijanie sprawności fizycznej 

-trening sprawności manualnej, usprawnienie palców i dłoni 

-uświadomienie dzieciom jak można pomagać innym 

-poznanie różnych zwodów m.in. kucharz, piekarz, cukiernik, szewc, krawcowa 

-rozwijanie wrażliwości na sztukę, wyrażanie własnych emocji poprzez pracę plastyczne 

-doskonalenie umiejętności planowania działań 

-kształtowanie umiejętności pracy w zespole 

-zapoznanie z tradycjami obchodzenia Świąt Bożego Narodzenia w Polsce i na świecie 

-kształtuje umiejętność zachowania się przy stole oraz podczas wizyty w gościach 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZADANIA WYCHOWAWCZO-KSZTAŁCĄCE NA MIESIĄC LISTOPAD DLA GRUPY II „WIEWIÓRKI”

 

TEMATYKA:

1. LISTOPADOWE WSPOMNIENIA

2. 100 LAT NIEPODLEGŁOŚCI

3. ZWIERZĘTA DOMOWE

4. ZIMNO, CORAZ ZIMNIEJ

 

Cele operacyjne (spodziewane efekty-nabywanie przez dzieci wiadomości i umiejętności). Dziecko: 

- rozwija umiejętności społeczne;

- wypowiada się na temat członków rodziny, nazywa członków rodziny

- łączy w pary przedmioty stare i nowe, dostrzega podobieństwa i różnice;

- wymienia sprzęty gospodarstwa domowego i jego możliwości;

- dostrzega związki przyczynowo-skutkowe związane z ruchami Ziemi (pory roku, pory doby);

- dostrzega zmiany zachodzące w przyrodzie oraz zjawiska atmosferyczne towarzyszące jesieni;

- zna symbole narodowe oraz hymn ( 2 zwrotki);

- przezwycięża tremę podczas publicznego występu;

- śpiewa, recytuje i tańczy ( kujawiak ) podczas uroczystej akademii;

- rozwija motorykę małą, umiejętności grafomotoryczne;

- rozwija umiejętność klasyfikacji przedmiotów wg polecenia nauczycielki;

- wie, jak należy dbać o zwierzęta;

- wie na czym polega praca weterynarza;

- dzieli wyrazy na sylaby;

- zna nazwy poszczególnych zwierząt;

- wymienia zwyczaje wybranych zwierząt zapadających w sen zimowy, wie, które zwierzęta zapadają w sen zimowy;

- łączy zwierzę z jego domem;

- wygrywa prosty rytm na instrumentach;

- uważnie słucha opowiadania i odpowiada na pytania na jego temat;

- przelicza elementy w zakresie do 3 ( 3 latki), 4 (4 latki) lub więcej;

- posługuje się liczebnikami porządkowymi w zakresie 3;

 

ZAPLANOWANE DZIAŁANIA:

08.11.  – uroczysty występ z okazji 100 rocznicy odzyskania niepodległości

09.11. – uroczyste odśpiewanie hymnu

 

 

 

 

 

 

 

ZADANIA KSZTAŁCĄCO- WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC PAŹDZIERNIK 

 

TEMATY: 

1.DARY JESIENI 

2.DBAMY O ZDROWIE 

3.JESIENIĄ W PARKU I W LESIE 

4.ZABAWY NA JESIENNE WIECZORY 

Cele operacyjne (spodziewane efekty- nabyte przez dzieci wiadomości i umiejętności) 

DZIECKO: 

-Rozróżnia i nazywa popularne warzywa i owoce 

-Kształtuje umiejętność łączenia elementów w pary według wybranej cechy. 

-Jest świadome, że grzyby dzielimy na jadalne i trujące. 

-Poszerza wiedzę przyrodniczą o nazwy grzybów. 

-Kształtuje umiejętność dzielenia wyrazów na sylaby. 

-Uczy się przeliczania elementów w zbiorze oraz określania, w którym zbiorze jest ich mniej, w którym więcej,  a w którym tyle samo. 

-Nazywa liście, potrafi połączyć liście z odpowiednim owocem. 

-Poznaje zasady bezpiecznego zachowania w kuchni. 

-Jest świadome jak ważne jest zdrowe odżywianie. 

-Doskonali motorykę dużą. 

-Próbuje samodzielnie ubierać i rozbierać kurtkę, buty, czapkę, szalik. 

-Poznaje pracę lekarza, wie czym zajmuje się stomatolog. 

-Wyrabia umiejętność rozróżniania prawej i lewej strony. 

-Poznaje zasady zachodzące w przyrodzie. 

-Rozwija poczucie rytmu. 

-Zna zasady zachowania w miejscach publicznych takich jak kino i teatr. 

-Wyrabia nawyk prawidłowej postawy ciała.