Przedszkole Niepubliczne
PARKOWE WZGÓRZE
ul. 3-Brygady Szczerbca 5 / Gdańsk

Zamierzenia Wychowawcze - Wiewiórki

ZADANIA KSZTAŁCĄCO-WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC LISTOPAD 2017 r. W GRUPIE „WIEWIÓRKI

TEMATYKA:

1.      Polska niepodległa

2.      Domy i domki

3.      Naukowy tydzień - woda

4.      Zdrowie naszym skarbem

Aktywność językowa

×     rozpoznaje i nazywa literę d, k, l: małą i wielką, drukowaną i pisaną

×     rozpoznaje flagę, godło, hymn Polski, wie co upamiętnia Narodowe Święto Niepodległości, poznaje postać Józefa Piłsudskiego,  

×     uczestniczy w zajęciach prowadzonych Metodą Dobrego Startu (piosenki do rysowania)

×     wypowiada się na temat;

×     pisze oraz układa swoje imię z rozsypanki literowej (z wzorem lub bez wzoru)

×     rysuje szlaczki

×     wyodrębnia w wypowiedzi zdania, liczy słowa w zdaniach, dzieli słowa na sylaby, określa głoski – pierwszą i ostatnią dzieli proste nazwy obrazków na głoski,

×     dostrzega słowa zawarte w innych słowach

×     czyta tekst wyrazowo-obrazkowy

×     dodaje w zakresie 6

×     rozpoznaje i nazywa cyfrę 3 i 4,

×     ocenia wartość logiczną zdań

Aktywność artystyczna

×   uczestniczy w zabawach rytmicznych przy piosenkach

×   wykonuje różne prace plastyczne z wykorzystaniem rozmaitych technik

×   improwizuje wokalnie lub ruchowo fragment tekstu piosenki/ wiersza

Aktywność ruchowa i zdrowotna

×   uczestniczy w ćwiczeniach i zabawach ruchowych: orientacyjno-porządkowych, tułowia, dużych grup mięśniowych, z elementem czworakowania, równowagi, skoku

×   dostrzega sytuacje, w których dzieci dbają o zdrowie

×   wyjaśnia znaczenie powiedzenia: w zdrowym ciele zdrowy duch

×   wymienia lekarzy o wybranych specjalnościach, kontaktuje się z lekarzem w razie choroby

Aktywność poznawcza

×   układa obiekt względem krzesełka: na, pod, za, przed, z lewej strony, z prawej strony

×   dostrzega cykliczność nocy i dni

×   rozwiązuje zagadki, bada i opisuje właściwości fizyczne wody

×   wyjaśnia, na czym polega krążenie wody w przyrodzie

WYDARZENIA  KULTURALNO - EDUKACYJNE

06.11.2017 WARSZTATY PT: „SOWY POMORZA. EDUKACJA DLA BIORÓŻNORODNOŚCI”.

14.11.2017  PRZEDSTAWIENIE TEATRALNE W WYKONANIU DZIECI Z GRUPY „PSZCZÓŁEK”

20.11.2017 PRZEDSTAWIENIE TEATRALNE PT: „ZNÓW NA ZAMKU W BAJADERZE”- W WYKONANIU TEATRU „CONIECO”. 

24.11.2017 KONCERT UMUZYKALNIAJĄCY PT: „DROGA DO ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI W 99 ROCZNICĘ”. 

29.11.2017 ZAJĘCIA Z CYKLU „CIEKAWY ŚWIAT: O OGNIU, CIŚNIENIU I SAMOLOCIE?”

 

ZADANIA KSZTAŁCĄCO-WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC WRZESIEŃ 2017 r.

W GRUPIE „WIEWIÓRKI

TEMATYKA:

I.                    Nasza grupa

II.                  Jestem przedszkolakiem

III.                Uliczne sygnały

IV.                Nadeszła jesień

 

-      integracja grupy,wzmocnienie pozytywnych odczuć podczas pobytu w przedszkolu, poznanie sali, imion dzieci i dorosłych opiekunów (Podstawa Programowa II.3; IV 1-2)),

-      weryfikacja prawidłowości chwytu kredki, sztućców (P.P I.7),

-      nabycie umiejętności/ utrwalanie podpisywania prac plastycznych imieniem (P.P. IV.8),

-      zapoznanie z umowami obowiązującymi w przedszkolu (P.P. III.5)

-      zapoznanie z bohaterami książki i kart pracy

-      poznawanie znaczenia sygnalizacji świetlnej; łączenie kolorów jej świateł z poruszaniem się pieszych

-       poznawanie zmian zachodzących w przyrodzie związanych z jesienią – w parku, w lesie, w gospodarstwie domowym (P.P. II.11; IV.18)

-       rozwijanie umiejętności liczenia w granicach możliwości Dzieci  (P.P IV.19)

-       rozwijanie sprawności ruchowych, tanecznych (P.P I.5)

-       Rozwijanie umiejętności wypowiadania się, zachęcanie do tworzenia wyczerpujących odpowiedzi ( P.P. IV.9),

-      podnoszenie samodzielności w zakresie czynności higienicznych i spożywania posiłków (P.P. I.1-3),

-      rozbudzanie ekspresji twórczej podczas prac plastycznych